• سالروز ۹ دی

    سالروز 9 دی سالروز 9 دی روز بصیرت گرامی باد روزی که مردم بصیر ایران با هوشیاری نسبت به فتنه و فتنه گر واب ...

    سالروز 9 دی سالروز 9 دی روز بصیرت گرامی باد روزی که مردم بصیر ایران با هوشیاری نسبت به فتنه و فتنه گر وابسته به غرب اعلام بیزاری نمودند همانها که با ادعاهای دروغین و جهت رسیدن به منافع شخصی به این انق ...

    بیشتر بخوانید
home