• درمان بی اعتمادی همسر ؟

    درمان بی اعتمادی همسر ؟ زن‌ من‌ بعضي‌ از مواقع‌ اعتمادش‌ از من‌ سلب‌ مي‌ شود و من‌ هر چه‌ واقعيت‌ را بازگ ...

    درمان بی اعتمادی همسر ؟ زن‌ من‌ بعضي‌ از مواقع‌ اعتمادش‌ از من‌ سلب‌ مي‌ شود و من‌ هر چه‌ واقعيت‌ را بازگو مي‌ كنم‌، نمي‌ پذيرد. به‌ نظر شما چه‌ راهي‌ براي‌ قانع‌ كردن‌ و جلب‌ اعتماد او وجود دارد؟ پاس ...

    بیشتر بخوانید
home