• آیا زنان ناقص العقل اند ؟ چرا به زن ناقص العقل گفته میشود درحالیکه در بعضی موارد زنها از مردها جلوتر و کا ...

    آیا زنان ناقص العقل اند ؟ چرا به زن ناقص العقل گفته میشود درحالیکه در بعضی موارد زنها از مردها جلوتر و کامل تر میباشند و از دامن همین زن است که مرد به معراج میرود؟؟؟   ✅پاسخ: اگر چنین تعبیری در روایات ...

    بیشتر بخوانید
home