چند مسئله درباره جنب شدن در ماه رمضان

احکام رمضان

کسى که در شب ماه رمضان دچار جنابت است باید تا پیش از اذان صبح غسل کند.اگر جنب عمداً تا آن هنگام غسل نکند روزه اش باطل است. این حکم در مورد روزه ى قضاى ماه رمضان(حتی در حالت غیر عمد) نیز جارى است. .

اگر در شب ماه رمضان جنب شود و بدون تعمد تا اذان صبح غسل نکند، مثل اینکه در خواب جنب شود و خواب او تا بعد از اذان صبح ادامه یابد، روزه اش صحیح است.

کسى که در بیدارى جنب شده یا پس از جنب شدن در حال خواب، بیدار شده، و مى داند که اگر به خواب رود، تا پیش از اذان صبح براى غسل بیدار نخواهد شد، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد، و اگر خوابید و پیش از اذان غسل نکرد، روزهاش باطل است ولى اگر احتمال مىدهد که پیش از اذان صبح براى غسل بیدار خواهد شد و تصمیم بر غسل داشته باشد ولى بیدار نشود، روزهاش صحیح است ولى اگر دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشد، باید قضاى آن روز را بهجا آورد. .

کسى که در شب ماه رمضان وظیفه دارد غسل کند، اگر به دلیل تنگى وقت یا مضرّ بودن آب و امثال آن نتواند غسل کند، باید تیمم بدل از غسل بهجا آورد. و روزه اش صحیح است .

اگر در روز و در حال روزه در خواب جنب شود، روزه اش باطل نمى شود.

اگر روزه دار در روز ماه رمضان و سایر ایام که روزه است در حال خواب جنب شد، پس از بیدار شدن واجب نیست فوراً غسل کند. ولی برای نماز باید غسل کند .

 

استفتاء شده از دفتر مقام معظم رهبری

 

چند سوال دیگر در مورد جنب شدن در رمضان

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط