گوش دادن به چه نوع نواری حرام است ؟

موسیقی

پرسش:

گوش دادن به چه نوع نواری حرام است ؟

پاسخ:

مبنا و اساس حرمت بعضی موسیقی ها و آوازهای غنایی , دائر مدار لهو و لعب بودن و مناسبت داشتن با چنین مجالسی است و یا آن که مطرب و مخصوص اهل فسق و عصیان باشد.

فتوای حرمت چنین موسیقی ها و آوازها به علت مطرب بودن آن نیز است ; یعنی انسان را از خود بی خود کرده و او را برای انجام گناه آماده کند.

نوارها و موسیقی هایی که از مصادیق لهو لعب است و اصولاً گوش دادن به آن به تدریج تأثیر منفی روی انسان می گذارد و از معنویّت دور می کند, مورد نهی شارع مقدس و مبنای استدلال و فتوای بزرگان دین بوده است .

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home