کسی که مسافره و توی نماز شک می کنه …

سلام
احوال شما

سوال : کسی که مسافره و توی نماز شک می کنه نمازش باطله آیا ؟
جواب : بله . شک در تعداد رکعات نماز های دو رکعتی ، مثل نماز مسافر یا مثل نماز صبح ، نماز را باطل می کند .

شک در تعداد رکعات نماز مغرب هم همینه .

شک بین یک و بیشتر از یک هم همینه . و ..

اگر یکی از شک های باطل کننده برای نمازگزار پیش آید ، نمی تواند نماز را به هم بزند .ولی اگر قدری فکر کند و چیزی یادش نیاید و شک از بین نرود ، به هم زدن نماز مانعی ندارد توضیح المسائل مراجع م ۱۱۶۶

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home