چرا قرآن را با دو صفت کریم و مجید توصیف می کنند ؟

قرآن - qoran

فرار رسیدن ماه رمضان ماه نزول قرآن بر همه مسلمانان مبارک

یک سوالی که شاید تو ذهن خیلی از ما هست اینست که  چرا قرآن را با دو صفت کریم و مجید توصیف می کنند ؟

پاسخ: 

کریم‌ و مجید دو وصف‌ برای‌ خود قرآن‌ است‌ یعنی‌ قرآن‌  با کرامت‌ است‌ و با مجد و عظمت‌ و این‌ دو صفت‌ برای‌ قرآن‌ در خود قرآن‌ آمده‌ است‌ درابتدای‌ سوره‌«ق‌» به‌ آن‌ سوگند خورده‌ شده‌؛ «ق‌ و القرآن‌ المجید». و در سوره‌واقعه‌ صفت‌ کریم‌ برای‌ قرآن‌ ذکر شده‌ «انه‌ لقرآن‌ کریم‌».

چنانچه‌ اوصاف‌ دیگری‌ هم‌ برای‌ آن‌ آمده‌ است‌ مثل‌ القرآن‌ العظیم‌،القرآن‌ الحکیم‌ ، ولی‌ دو وصف‌ کریم‌ و مجید مشهورتر شده‌ است‌ شاید به‌خاطر آنکه‌ وصف‌ مجید دو مرتبه‌ آمده‌ و یک‌ مرتبه‌ هم‌ به‌ آن‌ قسم‌ یاد شده‌ و وصف‌ کریم‌ در سوره‌ معروف‌ واقعه‌ بیان‌ شده‌ است‌.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط