نفوذ

99240

فیلم استرداد را دیدم ماجرای تکان دهنده ای است انسان در پاره ای از اوقات بطن مسائل را با واقعیتهای عینی متوجه می شود.

هر جا که ما در دینداری از خود ضعف نشان دهیم دشمن نفوذ می کند خواه دشمن هوای نفس ما باشد و یا دشمن خارجی.

دشمن تا آنجا نفوذ می کند که با ما قدم می زند و همانند دوست و در لباس دوست با ما صحبت می کند تا بتواند ما را بفریبد و اعتماد ما را جلب کند.و آنگاه سر بزنگاه چهره ی واقعی خود را نشان می دهد و ما را همچون کاغذ باطله ای دور می اندازد.

اگر به قدرت هوای نفس اقرار داشته باشیم باید بدانیم نفوذ مانند آن خطرناک است. و مثل ویروس که در بازه ی زمانی کوتاه کل فضا را آلوده می سازد.

تنها تقوای الهی و بصیرت است که رهایی بخش و ضامن سلامت انسان از نفوذ بیگانگان می شود.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

home