مقدار پوشش پدر و مادر نزد فرزندان

مشاوره . زندگی با گناهکار

مقدار پوشش پدر و مادر

پرسش:

اسلام چه پوششی را برای پدر و مادر نزد فرزندان بیان کرده است؟

پاسخ:

مقدار پوشش پدر و مادر و کیفیت آن نزد فرزندان، بستگی به سنّ فرزند دارد. مسلماً مقدار پوشش مادر نزد پسر جوان باید بسیار متفاوت از زمانی باشد که فرزند سه ساله بوده است، یا پوشش پدر نزد دختر جوانش باید متفاوت از وقتی باشد که دختر کودک بوده است.

بنابراین پوشش پدر و مادر نزد فرزندان باید

اوّلاً: تحریک کننده نباشد.

دوم: سبک و مستهجن نباشد.

سوم: بدآموزی نداشته باشد.

اگر مادر با لباس بدن نما نزد پسر جوان خود رفت و آمد کند، تأثیر منفی خواهد داشت، گرچه نگاه به بدن پدر و مادر اشکالی ندارد و آنان محرم هستند، ولی باید طوری باشد که باعث تهییج شهوت فرزندان نشود. نپوشاندن برخی از اعضای بدن مانند سر و گردن و دست ها و مقداری از پاها اشکالی ندارد.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home