روزه گرفتن بر چه افرادی واجب نیست ؟

روزه و رمضان

پرسش: 

در چه شرایطی روزه بر انسان واجب است و در چه صورتی واجب نیست ؟

پاسخ: 

بر همهء مکلفین گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان واجب است

مگر چند طایفه ، که بر این افراد روزه گرفتن واجب نمی باشد : 

۱ـ کسانی که مسافر باشند و در مسافرت نمازشان شکسته باشد در صورتی که پیش از ظهر به مسافرت برود,

۲ـ کسانی که بیماری دارندکه روزه گرفتن برای آنان ضرر داشته باشد,

۳ـ بر پیرمرد یا پیرزنی که روزه گرفتن برای آنان مشقّت داشته باشد,

۴ـبر زنان بارداری که روزه گرفتن برای خود آنان یا برای فرزند ضرر داشته باشد,

۵ـ بر زنان شیرده چه مادر بچه و چه دایهء او.(۱)

____________________
 ۱٫توضیح المسائل مراجع , ج ۱ ص ۹۹۲

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط