روزه گرفتن بر چه افرادی واجب نیست ؟

روزه و رمضان

پرسش: 

در چه شرايطي روزه بر انسان واجب است و در چه صورتي واجب نيست ؟

پاسخ: 

بر همهء مكلفين گرفتن روزه در ماه مبارك رمضان واجب است

مگر چند طايفه ، که بر این افراد روزه گرفتن واجب نمی باشد : 

1ـ كساني كه مسافر باشند و در مسافرت نمازشان شكسته باشد در صورتي كه پيش از ظهر به مسافرت برود,

2ـ كساني كه بيماري دارندكه روزه گرفتن براي آنان ضرر داشته باشد,

3ـ بر پيرمرد يا پيرزني كه روزه گرفتن براي آنان مشقّت داشته باشد,

4ـبر زنان بارداري كه روزه گرفتن براي خود آنان يا براي فرزند ضرر داشته باشد,

5ـ بر زنان شيرده چه مادر بچه و چه دايهء او.(1)

____________________
 1.توضيح المسائل مراجع , ج 1 ص 992

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home