حکم نگاه به صحنه شهوت انگیز و جنب شدن در رمضان

احکام رمضان

شخص روزه دارى در ماه رمضان به صحنه شهوت انگيزى نگاه كرده و جنب شده است. آيا با اين كار روزه اش باطل مى شود؟

ج) اگر نگاه کردن او به قصد انزال بوده و يا مى دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب مى شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدى را دارد يعنى هم قضا بر عهده او مىباشد و هم کفّاره . 

استفتا شده از مقام معظم رهبری

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home