حکم ازدواج با زنان غیر مسلمان

احکام عقد موقت

حکم و شرایط ازدواج با زنان غیر مسلمان چیست؟ آیا دختر باکره ی غیر مسلمان برای ازدواج اذن والدین را لازم دارد؟

.
پاسخ

کافر بر دو قسم است: 1

.کافر اهل کتاب 2.کافر غیر اهل کتاب. بر طبق نظر همه ی مراجع معظم تقلید شیعه، مرد مسلمان نمى‏تواند با زن هاى کافر غیر اهل کتاب ازدواج دایم یا موقت داشته باشد.

حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند:”

… مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زن هاى کافره ی غیر کتابیه به طور دایم ازدواج کند و به احتیاط واجب ازدواج دایم با زن هاى کافره ی اهل کتاب نیز جایز نیست.”[1].

البته، حضرت امام خمینی(ره) در این مسئله (ازدواج دایم با زنان کافر اهل کتاب) فرموده اند: «به احتیاط واجب» به این معناست که مقلدان ایشان می توانند در این مسئله به فتوای مجتهد دیگری که در این مسئله فتوا داده است و چنین ازدواجی را جایز می داند عمل کنند.[2].

ازدواج موقت با زنان کافر اهل کتاب طبق نظر همه ی مراجع تقلید فعلی و معاصر، جایز است.[3]

اما این که آیا در ازدواج موقت با دختر باکره ی کافر اهل کتاب اذن والدین او شرط است یا نه ؟ فرموده اند:

این حکم به مذهب آنان بستگی دارد و اگر در مذهب آنان اجازه ی پدر شرط نیست، لازم نیست با اجازه او باشد.[4]-[5]

-[1] نک: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص، 468مسئله ی 2397 .

[2]آیت الله نورى همدانی: بلکه ازدواج آنها بطور دوام نیز بنا بر أقوى جایز است ولى این احتیاط ترک نشود که در صورتى اقدام به ازدواج بطور دوام با آنها بکند که متمکن از ازدواج با زن مسلمان نباشد، آیات عظام گلپایگانى و صافى: جواز ازدواج با زن اهل کتاب به طور دوام نیز خالى از قوت نیست ولى در صورت تمکّن از ازدواج مسلمه کراهت شدیده دارد. بلکه در این صورت احتیاط ترک نشود؛ آیت الله زنجانى: مرد مسلمان نمى‏تواند با غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم یا موقّت با زن یهودى و نصرانى باطل نیست بلکه مکروه و مخالف احتیاط استحبابى است بویژه ازدواج دائم. نک: توضیح المسائل مراجع( المحشی)،ج2، ص 468.

[3]همان، برای آگاهی از دیدگاه های فقهای گذشته، نک: الفقه علی المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنیه، ج2، صص 47-49.

[4]تحریرالوسیله،ج2، ص، 285،مسئله ی 2.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home