تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری

بازیگران

تصاویر دیدار جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از مقام معظم رهبری در بیمارستان
 
عیادت هنرمندان از مقام معظم رهبری  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 0227502
عیادت هنرمندان از مقام معظم رهبری
عیادت بازیگران از آیت الله خامنه ای  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 0427502
عیادت بازیگران از آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 0727502

عیادت ورزشکاران از مقام معظم رهبری تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 0527502
عیادت ورزشکاران از مقام معظم رهبری
ورزشکاران و آیت الله خامنه ای  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 0627502

عیادت علی پروین از آیت الله خامنه ای  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 0127502
عیادت علی پروین از آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای در بیمارستان  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 1727502
آیت الله خامنه ای در بیمارستان
عیادت بازیگران  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 1927502

بازیگران و آیت الله خامنه ای  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 2427502

بازیگران و مقام معظم رهبری  تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 2727502

تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 3127502

تصاویر عیادت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران از رهبری 13930621 3327502

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home