تحریم خدا

236x236_1454210052967833

از تحریمهای اقتصادی نترسیم، اگر استکبار تحریم کند قابل جبران است. اما از یک تحریم باید ترسید و حیا کرد و آن هم تحریم خداست.

خطوط قرمز خداوند را رعایت کنیم.و از اعتماد به دشمن و عوامل شیطانی آنها پرهیز کنیم.

از خدایی حیا کنیم که خالق و رازق انسان است به یک چشم بر هم زدنی جانها می ستاند و زندگی ها می بخشد و اگر بخواهد بی حساب و از جایی که گمان آن را نمی بریم روزی می دهد.

از روز حسابی بترسیم که خداوند به اعمال انسان رسیدگی می کند و آن روز، روز حسرت است.و از اینکه به جای توکل و اعتماد به خدا به حزب شیطان و وعده های دروغین آنها دل بستیم پشیمان می شویم.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

home