برخورد پیامبر با شخصی که فرزندانش را نمی بوسید !!

بوس

أقرع بن حابس ديد پيامبر اكرم (ص) فرزندش حسن را در آغوش گرفته و مي بوسد،

به حضرت عرض كرد:

من ده فرزند دارم و تاكنون هيچكدام از آنها را نبوسيده ام!

پيامبر (ص) فرمودند:

كسيكه به ديگران رحم نكند و مهربان نباشد، مورد رحم و مهرباني قرار نمي گيرد.

بوسیدن فرزندان   برخورد پیامبر با شخصی که فرزندانش را نمی بوسید !! Untitled 21

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home