بدبینی به همسر و راه درمان آن

بدبینی و راه درمان آن

پرسش:

چه كنم تا هرگز نسبت به همسر و خانواده‌ام بدبين نشوم و آنها را هم نسبت به خود بدبين نسازم؟

پاسخ:

شكي نيست كه اصل سوء ظن و بدبيني نسبت به همة افراد مسلمان گناه و معصيت شمرده شده است، چنانچه در كتاب معراج السعاده ملا احمد نراقي و گناهان كبيره استاد دستغيب آمده است،

بدين ترتيب بدگماني بين زن و شوهر امري نادرست و ناروا است و آن آثار منفي دارد كه زشت و ناپسند است از جمله آثار زشت بدگماني تجسس است، تجسس كردن شخص بدگمان در كارهاي كسي كه به او گمان بد برده است

علي (ع) ( مي‌فرمايد: “اياك ان تسئ الظن فان سوء الظن يفسد العباده و يعظم الوزر”

( مبادا گمان خود را بد كني كه گمان بد عبادت را فاسد مي‌‌كند و بارگناه را سنگين مي‌نمايد “غررالحكم”)

و اما سوء ظن جبن و ضعف نفس است چنانكه در معراج السعاده آورده است زيرا كه انسان ضعيف النفس هر فكري كه به خاطرش مي‌گذرد و به قوة واهمة او در مي‌آيد اعتقاد پيدا مي‌كند، و به دنبال آن مي‌رود و حال آنكه ممكن است اصلاً درست نباشد

لذا حضرت امير (ع) ( مي‌فرمايند: “من ساءظنه، ساءت طويّته” (هركس كه گمانش بد است باطنش بد است) (غرر)

و راه علاج بدبینی اين است كه

اولاً هرگاه گمان بدي از كسي به خاطر انسان رسيد به آن اعتنايي نكند و دل خود را به آن شخص بد نسازد و و تفقد و اكرام او را كم ننمايد بلكه بهتر آن است كه در اكرام او بيفزايد و در خلوت براي او دعا كند مدتي مداومت بر اين عمل روحيه را تغيير مي‌دهد و به كلي درمان مي‌شود نبايد توجه و استمداد از خداي متعال فراموش شود

ثانياً در روايات توجيه نموده‌اند كه كار برادر مؤمن را بايد به بهترين محامل حمل كني، در اين رابطه به كتاب گناهان كبيره شهيد دستغيب بحث سؤظن و نيز معراج السعاده مراجعه كنيد.

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home