احکام : ورزش با آهنگ رقص آور

رقص

پرسش:

آیا ورزش کردن با آهنگ های رقص آور اشکال دارد؟

پاسخ:

هر آهنگی که آدمی را تهییج کند و به رقص وا دارد برای هر جهتی باشد حرام است . البته طبل زدن برای ورزش های باستانی و غیره و آوازی که مرشد می خواند اشکالی ندارد.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home