آیا کسی که شراب خورده نمیتواند نماز بخواند ؟

سوال

آیا فردی که شراب خورده باید نمازهای روزانه را بجا آورد یا تا چهل روز نمیتونه نماز بخونه؟

پاسخ:

باید نماز های روزانه را بخواند. و نماز های یومیه بر او واجب است

آنچه در روایات آمده آن است که اگر توبه نکند خداوند تا چهل روز نمازش را قبول نمی کند.

در روایتی امام صادق فرمود:
“هر کس شراب بنوشد خداوند تا چهل روز نمازش را قبول نمی کند”

وسایل الشیعه،ج۲۵ ص۲۹۸

در روایتی امام باقر فرمود:
“هرکس شراب بنوشد و مست شود خداوند چهل روز نمازش را قبول نمی کند. اگر در این ایام اساسا نمازش را ترک کند عذابش به سبب ترک نماز چند برابر میشود”

همان مدرک،ص۳۰۳

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home